Call Us: 0972468807

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CẤY GHÉP IMPLANT

Đào tạo tại văn phòng công ty INC
Đào tạo trên case lâm sàng tại ghế răng của bác sĩ
Lớp đào tạo cấy ghép implant nha khoa liên tục tại Hà Nội
Đào tạo theo các khóa học nước ngoài ( từng khóa học cụ thể sẽ được gửi tới  quý bác sĩ )
Đào tạo theo các hội thảo tại nước ngoài ( từng hội thảo cụ thể sẽ được gửi tới  quý bác sĩ )