Call Us: 0972468807

1. Phần mềm RadianDICOMViewer

Link download từ nhà viết phần mềm: https://www.radiantviewer.com/download/?src=mbst&f=setup
Link download từ link chia sẻ phần mềm của BacsiThangNguyenCao: https://drive.google.com/open?id=12563QIYlTz7jTwNI15pju_uJR5ysCbAf

Phần mềm RadianDICOmViewer chỉ tương thích với các máy tính với hệ điều hành Windown

2. Phần mềm 3DimViewer

Link download từ nhà viết phần mềm: http://www.3dim-laboratory.cz/en/download/3dimviewer ( Có cả bản cho máy tính có hệ điều hành Windown và MacOS )
L
ink download từ link chia sẻ phần mềm của BacsiThangNguyenCao: https://drive.google.com/open?id=1rPw4_sEpTCnvl1kh5IZog9digDq2cC5f ( Bản cho máy tính có hệ điều hành Windown )

3. Phần mềm BlueSkyBio

Link download từ nhà viết phần mềm: https://blueskybio.com/pages/download-software ( Có cả bản cho máy tính có hệ điều hành Windown và MacOS )
Link download từ link chia sẻ phần mềm của BacsiThangNguyenCao, bản cho hệ điều hành Windown: https://drive.google.com/open?id=1Y9LJiqIr3yqIUS3lZSJzehYwQCNat1g1