Call Us: 0972468807

Sách nha khoa

TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU DÀI NỀN SỌ TRƯỚC VỚI XƯƠNG HÀM TRÊN, XƯƠNG HÀM DƯỚI VÀ CHIỀU CAO TẦNG MẶT NGHIÊN CỨU DỌC TRÊN PHIM ĐO SỌ Ở TRẺ TỪ 3-13 TUỔI Đống Khắc Thẩm*, Hoàng Tử Hùng*

Ngày 19 Tháng 8, 2016
TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu là xác định sự thay đổi do tăng trưởng của chiều dài nền sọ trước và mối tương quan giữa chiều dài nền sọ trước với xương hàm trên, xương hàm dưới và chiều cao tầng mặt ở trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Phương pháp: Mẫu nghiên cứu bao gồm 503 phim sọ nghiêng của trẻ 3-13 tuổi, được lấy từ nhóm mẫu của dự án nghiên cứu h.nh thái sọ mặt răng của trẻ từ 3-18 tuổi tại khoa Răng Hàm Mặt- ĐHYD. Số trung b.nh và độ lệch chuẩn của các đặc điểm như chiều dài nền sọ trước (SN) và xương hàm trên (Ba-ANS), xương hàm dưới (Ba-Me, Go-Gn), và chiều cao tầng mặt (N-ANS, ANS-Me, N-Me) được thu thập tại các thời điểm khác nhau trong quá tr.nh theo d.i sự phát triển của trẻ: lúc 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi và 13 tuổi. Nghiên cứu cũng đồng thời phân tích mối tương quan của các đặc điểm trong suốt quá tr.nh phát triển nêu trên từ lúc trẻ 3 tuổi đến 13 tuổi. Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ là chiều dài nền sọ trước tăng đáng kể theo tuổi (p<0,05). Kết luận: có mối tương quan chặt chẽ giữa chiều dài nền sọ trước với xương hàm trên, xương hàm dưới và chiều cao tầng mặt trước (r= 0,64-0,79; p<0,001).


Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica Louis Vuitton shoes replica borse gucci dior tasche replica gucci shoes replica chanel shoes replica Louis Vuitton Taschen replica Portafoglio louis vuitton imitazioni replica louis vuitton hobo replica louis vuitton belt uk Bvlgari B.ZERO1 replica louboutin pas cher louis vuitton denim bag dupe knock off chanel bags cartier bracelet replica louis vuitton shoes replica cartier love imitazione louis vuitton wallet replica juste un clou replica chanel backpack replica Bvlgari B.ZERO1 replica replica Louis Vuitton supreme Backpack gucci scarf replica replica louis vuitton chanel sunglasses replica cartier love imitazione louis vuitton sling bag replica cartier love bracelet replica 1:1 gucci imitazioni gucci backpack replica gucci replica gucci scarf replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton artsy replica replica chanel wallet replica louis vuitton m40780 dior tasche replica replica louis vuitton hobo handbags replica Australia louis vuitton keepall replica replica louis vuitton m40780 high quality louis vuitton replicas canada replica cartier love bracelet chanel replica fake louis vuitton wallet louis vuitton sling bag replica Replica chanel backpack