Call Us: 0972468807

Bài viết tiếng việt

Giải phẫu xương hàm dưới

Ngày 18 Tháng 8, 2016
Xương hàm dưới là một cấu trúc chung trong tổng thể cấu trúc giải phẫu vùng Đầu-Mặt-Cổ. Xương hàm dưới mang các răng hàm dưới và có vài trò quan trong trong việc ăn nhai, giao tiếp và tạo hình thể khuôn mặt. Dưới đây là hình xương hàm dưới nhìn từ nhiều góc độ với các mốc giải phẫu đã được dịch sang tiếng Việt
Xương hàm dưới là một cấu trúc chung trong tổng thể cấu trúc giải phẫu vùng Đầu-Mặt-Cổ. Xương hàm dưới mang các răng hàm dưới và có vài trò quan trong trong việc ăn nhai, giao tiếp và tạo hình thể khuôn mặt. Dưới đây là hình xương hàm dưới nhìn từ nhiều góc độ với các mốc giải phẫu đã được dịch sang tiếng Việt

 

Lỗ thần kinh hàm dưới ( Lỗ gai Spix )

 

Xương hàm dưới nhìn từ phía sau

 

Xương hàm dưới ở trẻ sơ sinh

 


Xườn hàm dưới ở trẻ em

 

 

Xương hàm dưới ở người trưởng thành

 

 

 

Xương hàm dưới ở người già

 

 

Xương hàm dưới-Nơi bám của các cơ mặt