Call Us: 0972468807

Bài viết tiếng việt

Khoảng sinh học quanh răng

Ngày 18 Tháng 8, 2016
Là một cấu trúc có tầm quan trọng trong việc chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn xuống hệ thống dây chằng nha chu quanh chân răng
Là một cấu trúc có tầm quan trọng trong việc chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn xuống hệ thống dây chằng nha chu quanh chân răng