Call Us: 0972468807

 

1 Prosthetic Emergence Profile

Together, the combined application of platform switching and concave design for the emergence profile, represent the way to increase the amount of soft tissue around implants and to promote:
Kết nối giữa abutment và implant kiểu Platform switching và hình daongj cong lõm tối ưu cho đường cong viền lợi và khoảng sinh học, giúp tăng thể tích mô mềm quanh implant và hỗ trợ cho

 elimination of excessive abutment pressure on gingival tissue adjacent to implants;
Giảm áp lực của Abutment lên mô mềm

 sufficient inter proximal space between implant and adjacent tooth/implant for the entry of inter proximal toothbrush
Tạo đủ khoảng kẽ rộng giữa implant với răng thật hoặc răng implant bên cạnh

 elimination of excessive soft tissue blanching during abutment seating at prosthesis delivery.
Loại bỏ tỉnh trạng tì đè làm trẳng nhợt thiểu dưỡng lợi trong quá trình lắp phục hình

2 Grooves
 

Grooves to easily cut the extended external lenght (9 mm) to augment cement retention and as coded-system to identify the emergence profile diameter
Rãnh đánh dấu điểm cắt kiểm soát chiều cao Abutment cũng như có giá trị lưu cement gắn phục hình, rãnh cũng có giái trị thể hiện giá trị đánh dấu đường kính đường hoàn tất của mỗi loại abutment khác nhau.


                                                                                                              
 

3 Flat surface

Flat surface for “closed tray implant impression technique”
Bề mặt phẳng vát giúp lấy dấu cho kỹ thuật lấy dấu trực tiếp và chống xoay khi lưu phục hình

 

 

4 Round internal angle

Round internal angle for zirconia restorations
Đường hoàn tất gờ vát trong tương thích với viền phục hình toàn sứ Zirconia