Call Us: 0972468807

 
 

The same

Emergence Profile

between abutments and

healing abutments
Nắp trụ lành thương Healing và Abutment có cùng đường kính và hình dạng tương đồng giúp giữ ổn định đường kính khoảng sinh học trong cả giai đoạn lành thương và giai đoạn phục hình

Number of grooves indicate the diameter of the emergence profile
Số rãnh trên Abutment thể hiện đường kính của mỗi loại Abutment